ORDIN NR.1445/2016  privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora 

 

1)    Activitatea oficiilor teritoriale în domeniul cadastrului este îndeplinită de

către Serviciul Cadastru, care are atribuţii şi competenţe în: 

   A. domeniul verificării şi recepţiei documentaţiilor cadastrale; 

   B. domeniul fondului funciar; 

   C. domeniul înregistrării sistematice. 

Atribuţiile şi competenţele în domeniul verificării şi recepţiei documentaţiilor cadastrale sunt următoarele: 

   a) recepţionarea documentaţiilor cadastrale realizate de persoanele autorizate în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară; 

   b) avizarea, din punct de vedere tehnic, la solicitarea instanţelor de judecată, expertizele judiciare în domeniile topografie, cadastru şi geodezie, înainte de depunerea lor la instanţa de judecată; 

   c) emiterea avizului de conformitate pentru începerea lucrărilor de specialitate şi realizarea recepţiei acestora; 

   d) recepţionarea planurilor şi a hărţilor analogice şi digitale; 

   e) recepţionarea documentaţiilor topografice întocmite în vederea obţinerii dreptului de proprietate; 

   f) realizarea controlului activităţii persoanelor autorizate şi aplicarea sancţiunilor conform prevederilor legale; 

   g) recepţionarea suportului topografic din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a celor întocmite în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

   h) asigurarea monitorizării funcţionării staţiilor GNSS permanent instalate, în zona în care oficiul teritorial îşi desfăşoară activitatea; 

   i) punerea în aplicare, la nivelul judeţului, a regulamentelor, normelor şi instrucţiunilor din domeniul specific de activitate; 

   j) verificarea periodică a stării fizice a punctelor din reţelele de sprijin, în conformitate cu normele şi regulamentele emise de către Agenţia Naţională, cu sprijinul şi sub coordonarea Centrului Naţional; 

   k) implementarea, la nivelul judeţului, a programelor şi proiectelor din domeniul specific de activitate; 

   l) formularea răspunsurilor la petiţiile/sesizările referitoare la activitatea de verificare şi recepţie a documentaţiilor cadastrale, înaintate de către compartimentul Secretariat şi Petiţii din cadrul Serviciului/Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii;" 

   m) alte atribuţii specifice activităţii. 

 

Atribuţiile şi competenţele în domeniul fondului funciar sunt următoarele: 

      c) furnizarea către persoanele autorizate în vederea realizării planurilor parcelare, precum şi a planurilor de încadrare în tarla; 

   d) punerea în aplicare, conform atribuţiilor legale, a prevederilor legilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere; 

   e) verificarea din punct de vedere tehnic a documentaţiilor ce stau la baza validării şi întocmirii titlurilor de proprietate la nivelul UAT - urilor, precum şi a documentaţiilor întocmite în vederea modificării, rectificării ori emiterii de duplicate ale titlurilor de proprietate şi întocmirea referatelor tehnice de specialitate; 

   f) soluţionarea cererilor de îndreptare a erorilor materiale din titlurile de proprietate, ca urmare a transcrierii pe acestea a unor informaţii eronate; 

   g) verificarea şi recepţionarea, după caz, conform reglementărilor legale, a planurilor parcelare întocmite de persoanele autorizate; 

   h) furnizarea, la cererea comisiilor locale/comisiei judeţene, a informaţiilor tehnice necesare în activitatea acesteia; 

   i) eliberarea planurilor parcelare şi a extraselor de planuri parcelare (analogic şi digital); 

   j) eliberarea copiilor documentelor aferente cererilor de scoatere din circuitul agricol şi de schimbare a categoriilor de folosinţă; 

   k) actualizarea permanentă a datelor din aplicaţia DDAPT; 

   l) redactarea titlurilor de proprietate, cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la scrierea acestora; 

   m) formularea răspunsurilor la petiţiile/sesizările referitoare la activitatea de fond funciar, înaintate de către compartimentul Secretariat şi Petiţii din cadrul Serviciului/Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii; 

   n) alte atribuţii specifice activităţii. 

 

            Atribuţiile şi competenţele în domeniul înregistrării sistematice sunt următoarele: 

   a) asigurarea suportului pentru implementarea înregistrării sistematice a proprietăţilor imobiliare, în baza contractelor încheiate de Agenţia Naţională, instituţii/autorităţi publice, alte persoane juridice interesate, în etapele procesului de înregistrare sistematică, precum: 

   - pregătirea şi predarea datelor existente în bazele de date şi în arhive referitoare la imobilele din raza teritorială a oficiilor teritoriale; 

   - participarea la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului şi soluţionarea cererilor de rectificare/contestaţiilor; 

   - verificarea şi recepţionarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi a documentelor tehnice ale cadastrului; 

   - deschiderea cărţilor funciare şi arhivarea documentelor în arhiva Serviciului de Publicitate Imobiliară/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară etc. 

   b) asigurarea participării unor specialişti la realizarea activităţilor stabilite prin Programul naţional; 

   c) asigurarea participării unor specialişti la monitorizarea contractelor încheiate în cadrul proiectelor de înregistrare sistematică a proprietăţilor derulate de Agenţia Naţională în cadrul Programului naţional şi altor proiecte de înregistrare sistematică demarate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; 

   d) monitorizarea, la nivel local, a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, finanţate din fonduri proprii de către unităţile administrativ-teritoriale, instituţii/autorităţi publice sau alte persoane juridice interesate; 

   e) raportarea periodică a stadiului implementării proiectelor de înregistrare sistematică; 

   f) formularea propunerilor de modificare a actelor normative în domeniul înregistrării sistematice a proprietăţilor imobiliare; 

   g) formularea răspunsurilor la petiţiile/sesizările referitoare la activitatea de înregistrare sistematică, înaintate de către compartimentul Secretariat şi Petiţii din cadrul Serviciului/Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii; 

   h) pregătirea datelor şi informaţiilor necesare derulării lucrărilor de înregistrare sistematică; 

   i) furnizarea informaţiilor necesare derulării procedurilor de achiziţie a serviciilor pentru lucrări de înregistrare sistematică; 

   j) coordonarea şi controlul permanent a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică şi instituirea măsurilor necesare în vederea realizării la termen a proiectelor; 

   k) afişarea publică a documentelor tehnice; 

   l) întocmirea trimestrială a raportului de activitate care se transmite inginerului şef; 

   m) participarea la orice alte activităţi specifice şi îndeplinirea altor atribuţii specifice activităţii. 

 

2) Activitatea oficiilor teritoriale în domeniul publicităţii imobiliare este îndeplinită de către Serviciul Publicitate Imobiliară. 

            Serviciul Publicitate Imobiliară exercită următoarele atribuţii: 

   a) aplică normele, instrucţiunile, tehnicile, procedurile şi metodologiile de specialitate elaborate şi avizate de Agenţia Naţională, precum şi deciziile emise de directorul Direcţiei de Publicitate Imobiliară, în condiţiile legii; 

   b) asigură înscrierea drepturilor de proprietate şi a celorlalte drepturi reale ce se constituie, se modifică, se transmit sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate; 

   c) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii în legătură cu bunul imobil, potrivit legii; 

   d) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară; 

   e) asigură înscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate; 

   f) realizează sinteze, analize şi situaţii statistice privind date cuprinse în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, în colaborare cu Serviciul Cadastru şi le pune la dispoziţia instituţiilor, persoanelor fizice şi juridice interesate, la cerere, în condiţiile legii; 

   g) furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost servicii şi informaţii, conform tarifelor aprobate prin ordin; 

   h) răspunde de conservarea actelor şi documentelor depuse de părţi; 

   i) interoghează baza de date în vederea formulării răspunsului de către compartimentul cu atribuţii în acest sens. 

                

Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, Biroul de relaţii cu publicul poate avea următoarele compartimente: 

   a) compartimentul de primire şi înregistrare a dosarelor; 

   b) compartimentul de cadastru şi/sau publicitate imobiliară; 

   c) compartimentul arhivă de cadastru şi/sau de publicitate imobiliară. 

   . 

            Activităţile  compartimentul de primire şi înregistrare a dosarelor, la biroul teritorial care se desfăşoară în cadrul acestui spaţiu sunt: 

   A. primirea cererilor care au ca obiect: 

   a) efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară; 

   b) eliberarea extraselor de carte funciară precum şi a copiilor după cărţile funciare ori după actele din arhivă; 

   c) recepţia documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară; 

   d) avizarea şi recepţia documentaţiilor tehnice de specialitate; 

   B. îndrumarea şi informarea solicitanţilor cu privire la activitatea specifică; 

   C. verificarea actelor necesare pentru soluţionarea cererilor; 

   D. verificarea tarifelor încasate pentru serviciile solicitate; 

   E. înregistrarea cererilor în registrul general de intrare; 

   F. completarea filelor de comunicare şi expedierea lucrărilor de cadastru şi carte funciară; 

   G. primirea şi expedierea corespondenţei; 

   H. asigurarea consultării cărţilor funciare precum şi a actelor aflate în arhivă. 

 

3)    Serviciul/Biroul Economic exercită atribuţii în domeniul economic şi al

achiziţiilor publice. 

            În domeniul economic Serviciul/Biroul Economic îndeplineşte următoarele atribuţii: 

   a) organizarea şi coordonarea activităţii administrative; 

   b) asigurarea, alături de directorul oficiului teritorial a bunei gestionări a patrimoniului instituţiei şi integritatea bunurilor, potrivit prevederilor legale; 

   c) sprijinirea ordonatorului de credite al oficiului teritorial, în vederea exercitării de către acesta a atribuţiilor ce decurg din punct de vedere economico-financiar; 

   d) gestionarea eficientă a fondurilor alocate, pe care le utilizează numai pentru realizarea obiectivelor instituţiei, potrivit bugetelor aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale; 

   e) întocmirea şi fundamentarea proiectul de buget anual al oficiului teritorial în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

   f) întocmirea şi fundamentarea proiectului programului anual de investiţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

   g) ţinerea evidenţei conturilor extracontabile; 

   h) întocmirea şi analiza fişelor de cont pentru activitatea proprie, pe surse de finanţare aprobate, în funcţie de subdiviziunea venitului bugetar, registrele contabile obligatorii şi documentele financiar - contabile; 

   i) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor cuprinse în bugetul de cheltuieli, efectuarea plăţilor în numerar şi prin conturile deschise la Trezorerie către bugetul de stat şi terţe persoane îndreptăţite, în conformitate cu prevederile legale şi ţinerea evidenţei acestora, pe surse de finanţare aprobate, în funcţie de subdiviziunea venitului bugetar; 

   j) înaintarea către ordonatorul de credite a propunerilor privind inventarierea anuală a patrimoniului sau ori de câte ori situaţia o impune; 

   k) asigurarea controlului financiar preventiv propriu, prin persoana desemnată în acest sens, cu respectarea prevederilor legale şi exercitarea controlului de gestiune, prevăzut de actele normative în vigoare, asupra existenţei documentelor care stau la baza operaţiunilor financiar-contabile, a legalităţii plăţilor şi încasărilor şi a celorlalte operaţiuni ce aduc modificări patrimoniului instituţiei; 

   l) asigurarea monitorizării cheltuielilor de personal şi întocmirea documentelor referitoare la achitarea drepturilor băneşti ale salariaţilor şi la reţinerea şi virarea obligaţiilor angajatorului şi ale angajaţilor la bugetul statului, urmărind respectarea prevederilor legale în vigoare, pe surse de finanţare aprobate, în funcţie de subdiviziunea venitului bugetar; 

   m) ţinerea evidenţei gestiunii şi a contabilităţii de gestiune; 

   n) asigurarea gospodăririi bunurilor aflate în gestiunea oficiului teritorial şi utilizarea eficientă a echipamentelor din dotare, a mijloacelor de transport, a posturilor telefonice şi întocmirea necesarului de piese de schimb pentru întreţinerea şi funcţionarea parcului auto propriu; 

   o) întocmirea şi depunerea lunară a raportărilor privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, etc.; 

   p) asigurarea eliberării foilor de parcurs, instruirea şi verificarea periodică a conducătorilor auto, verificarea stării tehnice a autovehiculelor, a bunei funcţionări a parcului auto, cu luarea măsurilor necesare asigurării în termen a reviziilor, ITP, precum şi a procurării la timp a rovignetelor şi a asigurării obligatorii şi facultative pentru toate autovehiculele din parcul auto; 

   q) verificarea întocmirii şi completării corecte a foilor de parcurs, întocmirea fişei de activităţi zilnice (FAA) şi calcularea consumului de carburanţi, pe surse de finanţare aprobate, în funcţie de subdiviziunea venitului bugetar; 

   r) arhivarea actelor şi documentelor create la nivelul serviciului/biroului; 

   s) ţinerea evidenţei ştampilelor şi sigiliilor; 

   ş) derularea etapei de regularizare a sumelor încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale şi nevirate în termenul legal; 

   t) elaborarea şi supunerea spre aprobare a programului de investiţii şi reparaţii capitale a mijloacelor fixe, iar ulterior aprobării, punerea în aplicare a măsurilor necesare realizării investiţiilor; 

   ţ) calcularea şi urmărirea recuperării în termenele legale a debitelor instituţiei; 

   u) avizarea notelor de fundamentare şi propunerilor privind bugetul anual al oficiului teritorial, pe care îl înaintează Agenţiei Naţionale; 

   v) organizarea activităţii financiare şi contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice; 

   w) organizarea contabilităţii proprii şi ţinerea evidenţei tuturor operaţiunilor patrimoniale, în conformitate cu prevederile legale, întocmirea dărilor de seamă contabile, trimestriale şi anuale, precum şi a contului de execuţie bugetară. 

 

            În domeniul achiziţiilor publice Serviciul/Biroul Economic îndeplineşte următoarele atribuţii: 

   a) organizarea procedurilor de achiziţii publice, conform legislaţiei în vigoare: 

   - avizarea referatelor de necesitate întocmite de compartimentul solicitant; 

   - sprijinirea compartimentelor de specialitate, în elaborarea caietelor de sarcini; 

   - întocmirea şi avizarea contractelor de achiziţie; 

   b) întocmirea şi modificarea programului anual al achiziţiilor publice, în baza solicitărilor compartimentelor de specialitate; 

   c) sprijinirea responsabilului de contract cu privire la îndeplinirea clauzelor şi a termenelor contractuale; 

   d) utilizarea Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice pentru organizarea procedurilor de achiziţii şi pentru achiziţiile electronice prin cumpărare directă; 

   e) asigurarea, înregistrarea, păstrarea şi arhivarea documentelor originale aferente procedurilor de achiziţie; 

   f) transmiterea, la solicitarea Direcţiei Achiziţii Publice din cadrul Agenţiei Naţionale, a oricărei informaţii şi/sau raport privind achiziţiile desfăşurate; 

   g) emiterea, pe baza proceselor-verbale de recepţie, respectiv acceptanţă, a documentelor constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii. 

   h) alte atribuţii, în condiţiile legii. 

   (6) Serviciul/Biroul Economic formulează răspunsurile la petiţiile/sesizările referitoare la activitatea în domeniul economic şi în domeniul achiziţiilor publice, înaintate de către compartimentul Secretariat şi Petiţii din cadrul Serviciului/Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii. 

   

4)    Serviciul/Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii îndeplineşte

următoarele atribuţii: 

   A). În domeniul juridic

   a) asigură reprezentarea oficiului teritorial şi apără interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe de specialitate, cu persoane fizice sau juridice; 

   b) promovează acţiuni judecătoreşti la cererea compartimentelor de specialitate, în baza documentelor puse la dispoziţie şi cu aprobarea directorului oficiului teritorial; 

   c) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna desfăşurare a proceselor în care oficiul teritorial este parte, formulând apărări şi exercitând căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva soluţiilor instanţelor judecătoreşti şi ale altor organe jurisdicţionale; 

   d) ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecăreşti; 

   e) propune măsuri pentru aducerea la îndeplinire a hotărilor judecătoreşti definitive, inclusiv a celor aflate în faza executării silite; 

   f) avizează din punct de vedere al legalităţii deciziile directorului oficiului teritorial, contractele, precum şi alte documente, în condiţiile legii; 

   g) consiliază conducerea oficiului teritorial în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină; 

   h) informează serviciile şi birourile cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituţiei; 

   i) formulează propuneri cu privire la proiectele de acte normative, la solicitarea Agenţiei Naţionale; 

   j) asigură înregistrarea tuturor deciziilor într-un registru special; 

   k) redactează opinii juridice la solicitarea compartimentelor din cadrul instituţiei, necesare interpretării corecte şi aplicării întocmai a prevederilor legale; 

   l) formulează, în termen legal, răspuns la petiţiile şi sesizările repartizate spre soluţionare; 

   m) arhivează documentele repartizate spre soluţionare, dosarele aferente litigiilor, precum şi deciziile emise de directorul oficiului teritorial. 

 

   B). În domeniul resurselor umane: 

   a) asigură şi aplică politici de personal, politici de salarizare în cadrul oficiului teritorial; 

   b) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante de execuţie şi de conducere, cu excepţia postului de director oficiu, registrator şef, registrator coordonator şi registrator de carte funciară; 

   c) analizează nevoile şi stabileşte obiectivele de formare şi perfecţionare profesională prin consultarea şefilor de compartimente, cu stabilirea bugetului destinat pregătirii profesionale a personalului; 

   d) întocmeşte, pe baza propunerilor compartimentelor funcţionale, planul anual de formare profesională şi îl supune spre aprobare directorului oficiului teritorial; 

   e) întocmeşte statul de funcţii; 

   f) întocmeşte şi actualizează lunar statul de personal al oficiului teritorial, precum şi anexele acestuia; 

   g) primeşte, centralizează şi verifică pontajul salariaţilor din cadrul oficiului teritorial în vederea întocmirii statelor de plată; 

   h) întocmeşte şi actualizează dosarele de personal ale angajaţilor oficiului teritorial; 

   i) întocmeşte, în baza propunerilor transmise de către şefii compartimentelor funcţionale, programarea concediilor de odihnă şi o supune spre aprobare directorului oficiului teritorial; 

   j) centralizează şi ţine evidenţa concediilor de odihnă, a zilelor libere acordate pentru evenimente familiale deosebite, a concediilor fără plată, a recuperărilor şi a concediilor medicale pentru personalul din cadrul oficiului teritorial; 

   k) întocmeşte şi completează Registrul general de evidenţă a salariaţilor din cadrul oficiului teritorial şi îl transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă, din raza teritorială; 

   l) întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale ale acestora; 

   m) urmăreşte actualizarea fişelor de post de către şefii de compartiment, ori de câte ori este 

   n) coordonează evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale ale angajaţilor; 

   o) întocmeşte şi distribuie deciziile emise de directorul oficiului teritorial în domeniul resuselor 

   p) ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare; 

   q) întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind plata contribuţiei de asigurări de sănătate, numărul zilelor de concediu medical efectuat şi veniturile nete ale angajaţilor; 

   r) ţine evidenţa salariaţilor după arondarea la casele de asigurări de sănătate; 

   s) fundamentează propunerea de cheltuieli de personal în vederea elaborării bugetului oficiului teritorial; 

   t) coordonează şi urmăreşte însuşirea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor; 

   u) coordonează activitatea de aplicare a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

   v) solicită viza de control financiar preventiv pentru toate documentele supuse acesteia, conform legii; 

   w) gestionează declaraţiile de avere şi de interese pentru personalul cu funcţie de conducere sau de execuţie, după caz, conform prevederilor legale; 

   t) ţine evidenţa condicii de prezenţă şi a ordinelor de deplasare. 

 

   C). În domeniul activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de secretariat

   a) primeşte, înregistrează în registrul de evidenţă a petiţiilor şi se îngrijeşte de rezolvarea, în termenul legal, a petiţiilor formulate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

   b) asigură primirea, înregistrarea în registrul special de evidenţă şi soluţionarea, în termenul legal, a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

   c) asigură programul obligatoriu de relaţii cu publicul; 

   d) asigură programarea audienţelor conform programului stabilit de directorul oficiului teritorial şi întocmeşte fişele de audienţă; 

   e) urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate de către petenţi în cadrul audienţelor; 

   f) înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului şi urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului; 

   g) asigură expedierea răspunsului către petiţionar în termenul legal, îngrijându-se şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor, în condiţiile legii; 

   h) anual sau ori de câte ori este nevoie, întocmeşte, conform prevederilor legale sau la solicitarea directorului oficiului teritorial şi a Agenţiei Naţionale, situaţii statistice şi rapoarte privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

   i) asigură afişarea la sediul instituţiei precum şi publicarea pe pagina proprie de internet a informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu; 

   j) asigură primirea, înregistrarea, evidenţa şi distribuirea lucrărilor intrate la mapa directorului; 

   k) înregistrează documentele în registrul de intrări-ieşiri şi consemnează numărul şi data pe documentul primit; 

   l) preia şi comunică note telefonice, faxuri, e-mail-uri. 

 

5)    Compartimentul interogare bază de date exercită următoarele atribuţii: 

   a) efectuează verificări, la nivelul oficiului teritorial, în urma solicitărilor înregistrate cu privire la existenţa/inexistenţa în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice/juridice, ce fac obiectul erificărilor instituţiilor abilitate prin legi special. 

   b) furnizează informaţiile solicitate instituţiilor abilitate prin legi speciale, cu privire la existenţa/inexistenţa în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice/juridice, în urma verificărilor efectuate la nivelul oficiului teritorial; 

   c) verifică şi eliberează celelalte certificate cu privire la existenţa/inexistenţa imobilelor în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, indiferent de solicitant; 

   d) arhivează răspunsurile la adresele ce au ca obiect verificarea deţinerii de bunuri imobile de catre anumite persoane fizice/juridice, la solicitarea instituţiilor abilitate. 

 

6)    Compartimentul arhivă exercită următoarele atribuţii: 

   a) organizează activitatea de arhivare şi scanare a documentelor instituţiei şi urmăreşte arhivarea tuturor dosarelor, păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal cuprinse în acestea, în conformitate cu prevederile legale în materie; 

   b) constituie, prelucrează şi selecţionează documentele din arhiva oficiului teritorial în conformitate cu prevederile Nomenclatorului arhivistic al oficiului territorial asigură evidenţa, inventarierea şi selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţin, conform prevederilor legale; 

   c) constituie reţeaua automatizată de informatizare şi documentare arhivistică; 

   d) asigură cunoaşterea, de către salariaţi a legislaţiei şi a măsurilor practice pentru protecţia datelor confidenţiale; 

   e) controlează accesul la consultarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor din arhiva instituţiei, în conformitate cu prevederile legale; 

   f) autorizează scoaterea temporară a documentelor în scopul realizării activităţii de documentare; 

   g) asigură instruirea tuturor salariaţilor cu privire la legislaţia aplicabilă realizării protecţiei documentelor şi privind măsurile practice pentru protecţia datelor confidenţiale; 

   h) asigură, anual, gruparea documentelor pe unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul arhivistic; 

   i) asigură evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor din depozit pe baza registrului special; 

   j) asigură păstrarea documentelor deţinute în condiţii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

   k) asigură întocmirea evidenţelor necesare situaţiilor de analiză şi sinteză legate de arhivă; 

   l) asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare; 

   m) pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate în cazul unui control. 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016