1. Documentatia cadastrala de prima inscriere

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului, daca este cazul;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate ale proprietarilor si ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare, daca este cazul;
 • certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • fisa imobilului;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 2. Documentatia pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare, dupa caz;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetei;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului care este afectat de dezmembramant, dupa caz;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de teren/constructie afectata de dezmembramant, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembramantului, si/sau releveele constructiilor afectate de dezmembraminte;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml, unde la rubrica "Observatii" se va face mentiune cu privire la existenta unei suprafete afectate de dezmembramant;

 3. Documentatia cadastrala de inscriere a unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia legalizata a certificatului de casatorie, dupa caz;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
 • autorizatia de construire si procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat si stampilat de reprezentantul autoritatii locale sau certificatul prevazut de lege;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetei;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a terenului inscris in cartea funciara pe care se edifica constructia definitiva sau se extinde o constructie veche;
 • planul de amplasament si delimitare cu reprezentarea terenului si a constructiei;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 4. Documentatia cadastrala de modificare a limitei/limitelor imobilului

 • borderou;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie/cererea de receptie si inscriere;
 • declaratiile pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilelor masurate;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copiile extraselor de carte funciara pentru informare;
 • declaratia autentica de vointa intre parti sau hotararea judecatoreasca definitiva;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • copiile planurilor de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;
 • planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilele sa poata fi localizate;
 • fisierul .cpxml

 5. Documentatia cadastrala de modificare a suprafetei imobilului inscris in cartea funciara

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie/cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • hotararea judecatoreasca definitiva, declaratia autentica a proprietarului, procesul verbal de vecinatate, dupa caz;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei;
 • planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 6. Documentatia cadastrala de actualizare a categoriei de folosinta/destinatiei

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • actul administrativ specific (ex.: adeverinta emisa de primarie, autorizatia de construire), emis in conditiile legii;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului pentru care se solicita actualizarea categoriei de folosinta/destinatiei;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de teren cu categoria/destinatia actuala;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 7. Documentatia de repozitionare la cerere

 • borderoul;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic care va contine si date cu privire la necesitatea repozitionarii;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului receptionat anterior;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului;
 • fisierul .cpxml

 8. Documentatia cadastrala de actualizare a altor informatii tehnice cu privire la imobil

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • copia planului de amplasament si delimitare a imobilului pentru care se solicita actualizarea;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona;
 • fisierul .cpxml.

 9. Documentatia cadastrala de prima inregistrare unitate individuala

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 • memoriul tehnic;
 • copia cartii funciare colective a condominiului;
 • releveul unitatii individuale;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 

 

 10. Documentatia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decat cel in evidenta caruia a fost inregistrat in cartea funciara, in situatia corectarii la cerere

 • borderoul;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare;
 • referatul de constatare si anulare a numarului cadastral al imobilului acordat pe UAT-ul identificat eronat, intocmit de inspector si aprobat de inginerul sef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decat cel in care a fost inregistrat, care va fi adaugat ulterior receptiei cadastrale;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 11. Documentatia cadastrala de dezlipire/alipire

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare;
 • certificatul de urbanism, daca este cazul;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • planul de amplasament si delimitare al imobilului ce face obiectul dezlipirii/alipirii (PAD vechi);
 • planul de amplasament si delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
 • planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire/planul de amplasament si delimitare a imobilului rezultat din alipire;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 12. Documentatia cadastrala de apartamentare

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru teren cu constructie;
 • copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • foaia colectiva cuprinzand informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune si cotele din partile comune;
 • releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
 • releveul fiecarei unitati individuale din propunerea de apartamentare;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 13. Documentatia cadastrala de subapartamentare UI/alipire UI

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului/extraselor de carte funciara al/ale UI;
 • copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • foaia colectiva cuprinzand informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune si cotele din partile comune;
 • releveele cu propunerea de apartamentare a UI-urilor initiale;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire UI;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 14. Documentatia cadastrala de reapartamentare a UI

 • borderoul;
 • dovada achitarii tarifului;
 • cererea de receptie;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
 • copia extrasului de carte funciara pentru informare al condominiului;
 • copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
 • memoriul tehnic;
 • foaia colectiva cuprinzand informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune si cotele din partile comune;
 • releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;
 • planul de amplasament si delimitare;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat;
 • fisierul .cpxml

 15. Documentatia cadastrala intocmita pentru receptia planului parcelar si inscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

 • borderoul;
 • cererea de receptie si inscriere;
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 • copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice si ale mandatarilor acestora sau certificat constatator, in cazul persoanelor juridice, dupa caz sau lista eliberata de primarie cu proprietarii imobilelor care au putut fi identificati si cu datele lor de identitate;
 • copia extrasului de carte funciara sau copia cartii funciare, daca este cazul;
 • originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea; copii conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate, copii legalizate sau originalele proceselor verbale de punere in posesie, copii ale altor acte de proprietate daca este cazul, certificate in conditiile art. 66 din Regulament;
 • inventarul de coordonate al punctelor de statie si al punctelor radiate;
 • calculul analitic al suprafetelor;
 • memoriul tehnic;
 • tabelul parcelar;
 • planul parcelar;
 • planul de incadrare in zona la o scara convenabila;
 • fisierul .cpxml

 

 16. Acte necesare pentru intabularea hotararilor judecatoresti

 • hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila si expertiza/documentatia cadastrala care face parte integranta din hotararea judecatoreasca, dupa caz. In situatia in care au fost exercitate caile de atac, se vor anexa toate hotararile judecatoresti pronuntate in cauza respectiva, dupa caz (fond, apel, recurs);
 • certificatul fiscal cu valoarea de impozitare;
 • dovada achitarii impozitului conform prevederilor Codului Fiscal, pentru sentintele date incepand cu anul 2007;
 • documentatie cadastrala intocmita, cu respectarea dispozitivului hotararii judecatoresti, conform Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.700/2014;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 17. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative in cartea funciara

 • Cerere tip
 • adeverinta de la primaria competenta, din care sa rezulte corelarea intre numar cadastral/topografic, numar de carte funciara si adresa administrativa;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 18. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate in baza Legii nr.112/1995 si a Legii nr.10/2001

 • cerere tip;
 • dispozitia de restituire emisa de primarie sau institutia care a avut imobilul in administrare, contractul de vanzare-cumparare, proces-verbal si planurile aferente imobilului;
 • decizia de atribuire a terenului in baza Ordinului Prefectului;
 • documentatie cadastrala intocmita conform Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.700/2014, dupa caz;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 19. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate dobandit prin mostenire, in cazul in care dreptul de proprietate al decedatului este deja intabulat in cartea funciara

 • cerere tip;
 • certificatul de mostenitor;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 

 20. Acte necesare pentru intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in baza Decretului-Lege nr.61/1990 si a Legii nr.85/1992

 • cerere tip
 • contract in copie legalizata;
 • Ordinul Prefectului privind atribuirea cotei aferente de teren in baza Legii nr.18/1991;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 21. Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca conventionala:

 • cerere tip;
 • actul autentic incheiat de un notar public in functie in Romania;
 • copia extrasului de autentificare cu semnaturile partilor;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 22. Acte necesare pentru intabularea dreptului de ipoteca legala:

 • cerere tip;
 • actul constatator al creantei garantate, incheiat in forma ceruta de lege pentru validitatea actului;

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 23. Acte necesare pentru notarea incuviintarii urmaririi silite:

 • cerere tip;
 • copia cererii executorului judecatoresc in care vor fi identificate imobilele supuse urmaririi silite;
 • copie conforma cu exemplarul aflat la dosarul executional a incheierii de incuviintare a urmaririi silite;
 • copia dovezii achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 24. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei societati comerciale sau ca urmare a reorganizarii persoanei juridice:

 • cerere tip;
 • hotararea instantei de judecata care se pronunta asupra legalitatii acestei operatiuni;
 • proiectul de fuziune/divizare incheiat in forma autentica, in cuprinsul caruia imobilul va fi individualizat conform prevederilor art. 29, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata ulterior;
 • dovada de inregistrare la registrul comertului;
 • certificatul de inmatriculare, precum si a proiectului de fuziune/divizare incheiat in forma autentica;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 25. Acte necesare pentru inscrierea actelor de dezmembrare/apartamentare/alipire

 • cerere tip;
 • documentatia cadastrala receptionata conform prevederilor Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.700/2014;
 • act de dezmembrare/apartamentare/alipire in forma autentica;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 26. Acte necesare pentru inscrierea actelor de adjudecare:

 • cerere tip;
 • actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/ cadastral si numarul de carte funciara/localitate care constituie act de proprietate, incheiat in forma prevazuta de lege si Procesul verbal de adjudecare;
 • dovada achitarii impozitului pe transferul dreptului de proprietate conform prevederilor art.771 din Codul Fiscal;
 • certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 27. Acte necesare pentru intabularea dreptului de concesiune

 • cerere tip;
 • contract de concesiune, care sa cuprinda si identificarea imobilului prin numarul topografic/ cadastral si numarul de carte funciara/localitate;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 28. Acte necesare pentru intabularea privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari

 • cerere tip;
 • extrase de pe listele lunare de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata, in cazul in care creanta reprezinta o restanta de cel putin 3 luni, semnate si stampilate de asociatia de proprietari (presedintele asociatiei de locatari);
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 29. necesare pentru radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare

 • cerere tip;
 • consimtamantul expres al titularului tabular incheiat in forma autentica notariala, care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata ulterior, numarul incheierii cu care a fost inscrisa ipoteca si nr. actului in baza caruia a fost efectuata inscrierea;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 30. Acte necesare pentru radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitatie, servitute, superficie)

 • cerere tip;
 • actul prin care se justifica radierea � copie legalizata;
 • acordul partilor in forma autentica, dupa caz;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 31. Acte necesare pentru radierea privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari

 • cerere tip;
 • adresa asociatiei, incheiata in forma autentica notariala prin care se confirma plata sumei datorate, care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit. c) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata ulterior, numarul incheierii cu care a fost inscrisa ipoteca si nr. actului in baza caruia a fost efectuata inscrierea;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 32. Acte necesare pentru notarea punerii sub interdictie judecatoreasca sau a ridicarii acestei masuri conform art. 902 alin. (2) pct. 1 din Codul civil

 • cerere tip;
 • hotararea judecatoreasca definitiva de punere sub interdictie sau de ridicare a masurii punerii sub interdictie;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 33. Acte necesare pentru notarea cererii de declarare a mortii sau a cererii de anulare ori de rectificare a hotararii judecatoresti declarative de moarte

 • cerere tip;
 • copia legalizata a hotararii judecatoresti definitive prin care s-a declarat decesul sau s-a anulat ori s-a rectificat hotararea declarativa de moarte;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 

 34. Acte necesare pentru notarea calitatii de bun comun conform art. 902 alin. (2) pct. 3 din Codul civil

 • cerere tip;
 • copia legalizata a certificatului de casatorie, daca din continutul acestuia, corelat cu situatia juridica a imobilului descrisa in cartea funciara, rezulta ca imobilul s-a dobandit in timpul casatoriei si ca nu face parte din categoria bunurilor proprii ale sotului al carui drept este intabulat in cartea funciara;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 35. Acte necesare pentru notarea in cartea funciara a conventiei matrimoniale conform art. 902 alin. (2) pct. 4 din Codul civil sau a inlocuirii conventiei matrimoniale

 • cerere tip;
 • conventia matrimoniala/ conventiei sotilor prin care acestia inlocuiesc regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial sau il modifica, incheiata conform art. 369 din Codul Civil;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 36. Acte necesare pentru radierea notarii din cartea funciara a conventiei matrimoniale

 • cerere tip;
 • Conventia de lichidare incheiata in forma autentica notariala sau hotararea judecatoreasca prin care instanta pronunta separatia de bunuri conform art. 370-371 din Codul Civil ori actul de partaj voluntar sau hotararea prin care se pronunta partajul;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 37. Acte necesare pentru notarea destinatiei de locuinta a familiei conform art. 902 alin. (2) pct. 5 din Codul civil

 • cerere tip;
 • declaratia in forma autentica din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funciara este locuinta comuna a sotilor sau locuinta sotului la care se afla copiii;
 • contractul de comodat, facandu-se mentiune si despre durata comodatului sau, dupa caz, despre perioada nedeterminata a comodatului, dupa caz, in forma autentica sau sub semnatura privata;
 • certificatul de casatorie;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 38. Acte necesare pentru notarea in cartea funciara a locatiunii/cesiunea contractului de locatiune prevazuta de art. 902 alin. (2) pct. 6 din Codul civil

 • cerere tip;
 • contractul de locatiune, in forma ceruta de lege pentru validitatea actului respectiv, in original sau copie legalizata;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 39. Acte necesare pentru notarea aportului dreptului de folosinta asupra unui imobil la patrimoniul unei societati, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil

 • cerere tip;
 • inscrisul doveditor al acestui fapt juridic (hotararea adunarii generale a asociatiilor/decizia asociatului unic);
 • rezolutia directorului oficiului registrului comertului sau a persoanei desemnate;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 40. Acte necesare pentru radierea notarii aportului dreptului de folosinta asupra unui imobil la patrimoniul unei societati, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil

 • cerere tip;
 • inscrisul doveditor al acestui fapt juridic (hotararea adunarii generale a asociatiilor/decizia asociatului unic, hotarare judecatoreasca data in acest sens);
 • rezolutia directorului oficiului registrului comertului sau a persoanei desemnate;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 41. Acte necesare pentru notarea Clauza de inalienabilitate si interdictia conventionala de grevare se noteaza la cerere conform art. 628 si 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil

 • cerere tip;
 • certificatul de mostenitor insotit de testamentul autentic sau olograf ori testamentul privilegiat in care aceste clauze sunt prevazute expres, precum si, dupa caz, in temeiul contractului translativ incheiat in forma autentica;
 • rezolutia directorului oficiului registrului comertului sau a persoanei desemnate;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 42. Acte necesare pentru radierea notarii Clauzei de inalienabilitate si interdictia conventionala de grevare se noteaza la cerere conform art. 628 si 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil

 • cerere tip;
 • hotararea judecatoreasca definitiva de desfiintare a actul juridic care a stat la baza intabularii dreptului, in baza antecontractului sau a pactului de optiune sau acordul la radiere al creditorului obligatiei de a nu instraina sau de a nu greva, exprimat in forma autentica;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 43. Acte necesare pentru notarea dreptului de revocare sau de denuntare unilaterala a contractului prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil:

 • cerere tip;
 • inscrisul constatator al contractului supus revocarii sau denuntarii, in forma ceruta de lege pentru validitatea acestui contract, expres prevazut in contract;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 44. Acte necesare pentru radierea notarii dreptului de revocare sau de denuntare unilaterala a contractului prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil

 • cerere tip;
 • inscrisul incheiat in forma autentica care constata, in mod expres, exercitarea dreptului ori renuntarea la drept de catre titularul sau/ copiai legalizate a hotararii judecatoresti prin care dreptul a fost desfiintat sau prin care s-a constatat exercitarea dreptului ori renuntarea la drept;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 45. Acte necesare pentru notarea declaratiei de rezolutiune sau de reziliere prevazute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil

 • cerere tip;
 • inscrisul constatator al declaratiei creditorului in forma autentica;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 46. Acte necesare pentru radierea notarii declaratiei de rezolutiune sau de reziliere prevazute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil

 • cerere tip;
 • declaratia in forma autentica a titularului tabular sau hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a constatat nevalabilitatea declaratiei de rezolutiune sau de reziliere sau s-a dispus desfiintarea contractului;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 47. Acte necesare pentru notarea pactului comisoriu

 • cerere tip;
 • inscrisul constatator al contractului in care acesta a fost inserat;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 48. Acte necesare pentru radierea notarii pactului comisoriu

 • cerere tip;
 • declaratia in forma autentica a partilor sau hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a constatat nevalabilitatea pactului comisoriu sau prin care acesta a fost anulat;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 49. Acte necesare pentru notarea unui antecontract in cartea funciara conform art. 906 Codul civil

 • cerere tip;
 • antecontractul care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata ulterior, depus in termenul stipulat pentru incheierea contractului dar nu mai tarziu de 6 luni de la data expirarii acestui termen. Mentionarea in cuprinsul actului a termenului in care urmeaza a fi incheiat contractul este obligatorie sub sanctiunea respingerii cererii de notare
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 50. Acte necesare pentru radierea notarii antecontractului, la cerere

 • cerere tip;
 • acordul partilor exprimat in forma autentica sau hotararea judecatoreasca definitiva sau incheierea notariala de certificare de fapte, care atesta ca, desi somata, cealalta parte nu s-a prezentat la notarul public in vederea incheierii contractului, fie s-a prezentat si a refuzat sa incheie contractul sau, in cazul unor pacte comisorii, incheierea de certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea partii interesate;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 51. Acte necesare pentru notarea dreptul conventional de preemptiune prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 13 din Codul civil

 • cerere tip;
 • inscrisul constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, intocmit in forma autentica;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 52. Acte necesare pentru notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca la cererea proprietarului tabular:

 • cerere tip;
 • declaratie unilaterala a acestuia incheiata in forma autentica care trebuie sa indice persoana in beneficiul careia se intentioneaza instrainarea, respectiv ipotecarea, precum si, in acest din urma caz, suma a carei plata face obiectul obligatiei pentru care se intentioneaza constituirea ipotecii;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 53. Acte necesare pentru notarea schimbarea rangului ipotecii sau cesiunii rangului ipotecii de catre un creditor ipotecar catre un altul

 • cerere tip;
 • conventia creditorilor, incheiata in forma autentica;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 54. Acte necesare pentru notarea deschiderea procedurii insolventei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului si inchiderea procedurii

 • cerere tip;
 • hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-au dispus aceste masuri;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 55. Acte necesare pentru notarea sechestrul asupra imobilului prevazut de art. 796 alin. (3) din Codul de procedura civila

 • cerere tip;
 • incheierea judecatoreasca executorie prin care a fost incuviintata aceasta masura;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 56. Acte necesare pentru notarea actiunii in rectificare, in justificare sau in prestatie tabulara, in revendicare, a actiunilor confesorii sau negatorii privitoare la drepturile reale principale care poarta asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, actiunii de partaj, actiunilor in ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, astfel cum sunt, actiunea in constatarea nulitatii sau in anulare, actiunea in rezolutiune, actiunea in revocarea donatiei sau actiunea in simulatie, actiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligatii, daca obiectul prestatiei este un imobil inscris in cartea funciara, actiunilor posesorii sau a altor actiuni privitoare la fapte si alte raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara

 • cerere tip;
 • copia actiunii avand stampila si numarul de inregistrare ale instantei sau a certificatului de grefa care identifica obiectul procesului, partile si imobilul;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 57. Acte necesare pentru radierea notarii actiunilor

 • cerere tip;
 • dovada stingerii definitive a litigiului constatat prin hotarare judecatoreasca sau certificat de grefa sau declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecatii, insotita de dovada inregistrarii la instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cauzei.
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

58. Acte necesare pentru notarea punerii in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savarsita printr-o fapta prevazuta de legea penala

 • cerere tip;
 • ordonanta sau rechizitoriul procurorului prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale ori, dupa caz, a hotararii instantei prin care s-a dispus extinderea actiunii penale cu privire la alte persoane sau prin care s-a luat act de declaratia procurorului de extindere a actiunii penale cu privire la alte persoane, chiar daca aceasta hotarare nu este definitiva;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 59. Acte necesare pentru radierea notarii punerii in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savarsita printr-o fapta prevazuta de legea penala

 • cerere tip;
 • ordonanta procurorului sau hotararea judecatoreasca definitiva prin s-a dispus incetarea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penala, respectiv incetarea procesului penal sau achitarea;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 60. Acte necesare pentru notarea incapacitatea sau restrangerea prin efectul legii a capacitatii de exercitiu

 • cerere tip;
 • copia legalizata a certificatului de nastere sau a cartii de identitate care atesta varsta incapabilului;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA 1 Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare). 
NOTA 2 Solicitarea poate fi efectuata la cererea reprezentantului sau a ocrotitorului legal ori a minorului insusi.

 61. Acte necesare pentru radierea notarii incapacitatea sau restrangerea prin efectul legii a capacitatii de exercitiu

 • cerere tip;
 • actul prin care se atesta dobandirea capacitatii depline de exercitiu prin implinirea varstei de 18 ani de catre cel la care se refera notarea, potrivit mentiunilor din cartea funciara sau certificatul de casatorie care face dovada casatoriei minorului inainte de implinirea varstei de 18 ani;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 62. Acte necesare pentru notarea declaratia de utilitate publica in vederea exproprierii unui imobil inscris in cartea funciara

 • cerere tip;
 • hotararea de declarare a utilitatii publice, adoptata de Guvern, de consiliul judetean, consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 

 63. Acte necesare pentru radierea notarii declaratia de utilitate publica in vederea exproprierii unui imobil inscris in cartea funciara

 • cerere tip;
 • hotararea judecatoreasca definitiva de desfiintare a actului administrativ de declarare a utilitatii publice/actul administrativ prin care s-a revocat actul de declarare a utilitatii publice sau hotararea judecatoreasca definitiva de expropriere sau din oficiu ca urmare a intabularii dreptului de proprietate publica in folosul expropriatorului;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 64. Acte necesare pentru notarea contractelor de administrare a coproprietatii sau a cotitularitatii asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil

 • cerere tip;
 • inscrisul constatator in forma autentica cu acordul tuturor coproprietarilor/ cotitularilor intabulati in cartea funciara, personal sau prin reprezentare;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 65. Acte necesare pentru radierea notarii contractelor de administrare a coproprietatii sau a cotitularitatii asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil

 • cerere tip;
 • actul cu privire la coproprietate/cotitularitate care arata ca dreptul este intabulat in beneficiul unui titular unic sau prin notarea declaratiei de denuntare unilaterala a contractului de administrare;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 66. Acte necesare pentru notarea obligatiilor care incumba proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului si utilitatii fondului dominant conform art. 759 din Codul civil doar daca este intabulat si dreptul de servitute corespunzator

 • cerere tip;
 • inscrisul autentic de constituire a servitutii sau hotarare judecatoreasca definitiva;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 67. Acte necesare pentru notarea sarcinii instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalitatii si de a-l transmite, la decesul sau, substituitului desemnat de catre dispunator

 • cerere tip;
 • certificatul de mostenitor sau donatia incheiate in forma autentica;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 68. Acte necesare pentru notarea calitatii de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil, la cererea persoanei interesate

 • cerere tip;
 • Ordinul de clasare emis de ministrul culturii si al cultelor si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I conform art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA 1: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare). 
NOTA 2: Prin persoana interesata se intelege: proprietarul imobilului, inscris in cartea funciara, titularii altor drepturi reale, Guvernul Romaniei, Ministerul Culturii si al Cultelor si directiile pentru cultura, culte si patrimoniu cultural judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, Comisia Nationala de Arheologie, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, precum si asociatiile si fundatiile care au ca obiect de activitate protejarea monumentelor istorice, potrivit legii sau actului constitutiv.

 69. Acte necesare pentru notarea cererii de declarare a mortii sau a cererii de anulare ori de rectificare a hotararii judecatoresti declarative de moarte

 • cerere tip;
 • documentatie cadastrala;
 • Ordinul emis de conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a padurilor sau hotararea consiliului local sau judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti actului normativ prin care a fost instituita regimul de arie naturala;
 • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de publicitate imobiliara solicitate.

NOTA: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.28 si art.29 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

 70. Acte necesare pentru notarea calitatii de coridor ecologic

 • cerere tip;
 • Ordinul emis de conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
 • dovada achitarii tarifului a

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016