NOI REGLEMENTARI IN DOMENIUL CADASTRULUI

CATEGORII DE DIFICULTATE AFERENTE FINANTARII 2018-2019

ORDIN 313 CU TABEL COEFICIENTI

Miercuri, 18 Aprilie 2018
 

Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996.

În conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul României, prin acest act este reglementat cadrul normativ pentru accelerarea și eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Astfel, principalele schimbări prevăd, în special, următoarele:

• până la 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești, se va constitui şi va funcționa cel puțin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale; termenul iniţial era 31 decembrie 2017, însă acesta nu a putut fi respectat din cauza lipsei de personal şi a imposibilităţii relocării personalului existent în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) sau în instituţiile subordonate; în acest sens, se va modifica Regulamentul de organizare și funcționare al ANCPI, în vederea suplimentării numărului de angajaţi;

• sectoarele cadastrale care vor face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de primării, ca urmare a încheierii de contracte de finanțare cu ANCPI, pot să cuprindă atât imobile din extravilan, cât și din intravilan;

• la prioritizarea sectoarelor cadastrale propuse de unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică, se vor avea în vedere și terenurile care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA);

• lucrările de înregistrare sistematică se pot efectua atât la nivelul sectorului cadastral, cât și la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, în acest sens fiind necesară diminuarea termenului de soluționare a contestațiilor, pentru accelerarea finalizării acestora;

• deschiderea cărții funciare se poate efectua în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar, indiferent de data actului;

• în cazul imobilelor proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre de guvern, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat.


 

   lncepand cu data 05.03.2018, programul de lucru al OFICIULUI DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILARA CARAS-SEVERIN PROGRAMUL DE LUCRU SE VA DESFASURA ASTFEL 

Luni, marti, miercuri, joi - intre orele 8,00 - 16,30
Vineri - intre orele 8,00 - 14,00.

____________________________________________________________________

Procedura de întabulare a dreptului de proprietate  publica a statului asupra fondului forestier, conform art.122 din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, cu modificirile si completirile ulterioare

 ____________________________________________________

 
ACCESATI AICI PENTRU A VIZUALIZA/DESCĂRCA noile formulare tipizate-anexe la ODG nr.700/2014
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMARE

>               Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin colectează în mod direct şi indirect date cu caracter personal pe care le prelucrează în scopul furnizării serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, înregistrării sistematice, furnizării serviciului ROMPOS şi a celui de autorizare.

>               Categoriile de date cu caracter personal deţinute în vederea prelucrării:

-         numele şi prenumele;

-         codul numeric personal;

-         seria si numărul actului de identitate;

-         data si locul naşterii;

-         cetăţenia;

-         adresa/domiciliu;

-         numărul de telefon;

-         date privind cazierul judiciar;

>               Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

-                   efectuarea înregistrării drepturilor, actelor, sau faptelor juridice cu privire la imobile, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;

-                   utilizarea serviciilor ROMPOS;

-                   autorizarea persoanelor sau recunoaşterii autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European;

-                   soluţionarea cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de instituţii publice în exercitarea atribuţiilor specifice;

-                   schimbul de informaţii cu diverse autorităţi/instituţii publice în baza protocoalelor de schimb de informaţii.

>               Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a se respecta prevederile Codului Civil, ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

>               Accesul la datele cu caracter personal şi prelucrarea acestora de către angajaţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin se face cu respectarea art. 4 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

>               Furnizarea datelor, este obligatorie, potrivit legii, pentru prestarea serviciilor de cadastru şi/sau publicitate imobiliară solicitate, în vederea obţinerii autorizării sau recunoaşterii autorizării pentru realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, în scopul utilizării serviciilor ROMPOS dar şi pentru soluţionarea de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin a cererilor de identificare a bunurilor imobile, formulate de instituţii publice în exercitarea atribuţiilor.

>               Refuzul privind furnizarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea prestării serviciilor de înregistrare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară (furnizate la cerere sau în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică), a serviciilor de autorizare si utilizare a ROMPOS.

> Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin în îndeplinirea atribuţiilor legale şi sunt comunicate terţilor numai în condiţiile prevăzute de Codul Civil, de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

>               Conform Legii nr. 677/2001, persoana vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

>               în vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată are posibilitatea de a se adresa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fiindu-i recunoscut, totodată dreptul de a se adresa instanţei de judecată, în cazul în care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal.

---------------------------------------------------------------------------

  

ÎN ATENŢIA CELOR IMPLICAŢI ÎN ACŢIUNILE AFERENTE OUG35

                                           GHIDUL PRIMARULUI VERSIUNEA 4

                                           GHIDUL PERSOANELOR AUTORIZATE 

                                      CINE SUNTEM

O.C.P.I. Caraș-Severin - ca institutie publică reprezentând A.N.C.P.I. la nivelul judetului - controlează si îndrumă toate activitătile privind:

 • cadastrul

: identificarea, înregistrarea si reprezentarea cartografică a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficială a unei evidente tehnice, economice si juridice;

  • cartea funciară

 : înscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliară); 

  • geodezia/topografia

 : măsurători terestre de referintă pe teritoriul judetului; măsurători de corpuri de proprietate; 

 • cartografia

 : arhivarea si administrarea de hărti si planuri.

 CE FACEM

 O.C.P.I. Caraș-Severin este implicat în circuitul de reconstituire si constituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si de emitere a titlurilor de proprietate în conformitate cu Legea 18/1991,Legea 1/2000 si Legea 247/2005. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016